محمد آقاجانی

معاون نظارت وزارت بهداشت از صد هزار تماس با سامانه ثبت شکایات تعرفه‌ای و دریافت زیر میزی خبر...

محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت از اجرای آزمایشی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از آذرماه سال جاری در چند...