محمد باقرزاده

سازمان ميراث فرهنگی بدون اشاره به نام بنياد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس که متولی دفن «شهدای گمنام»...

محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی

نخستین روز کاری هیأت دولت در سال ۱۳۹۳ در دفتر رئیس جمهوری «در سایه شعار رهبری» برای سال جدید...

محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی