محمد بن بوعزیزی

یونس عساکره، دستفروش ۳۴ ساله خرمشهری، با ۷۰ درصد سوختگی، در شرايط جسمی وخیمی به سر می‌برد.