محمد تقی بهار

محمد رضا شفیعی کدکنی - در شعر بهار صورت‌هاى قدمایى، بافت تازه‌اى به خود گرفته که در مجموع نوعى...

ناصرالدین پروین - نخستین خواننده‌ ترانه‌ی مرغ سحر، ایران‌الدوله (هلن) و محل اجرایش باغ سهم‌الدوله بود. بهار مصرع...

شعر بهار در برخورد با مشروطیت شعری‌ست کامل و پیچیده با سه درون‌مایه اصلی: وطن، مشروطه و آزادی. او...

دکتر شهین سراج - زندگی سیاسی بهار مانند دیگر جنبه‌های زندگانی او پر فراز و نشیب است و با...

محمود خوشنام - نیروی شگرف ترانه کارکردی دوسویه دارد: گاه تنش‌ها را به آرامش می‌رساند و گاه خشم را...