محمد جواد زاده کمند

سردار محمد جواد زاده کمند، جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا به خبرگزاری ایسنا گفته که به زودی در ایران...