محمد حسین قربانی

محمد حسین قربانی به جای توجه به شرایط دشوار پرستاران که سبب مهاجرت آنان می‌شود، می‌گوید به دلیل انباشت...