محمد شریعتمداری وزیر کار

واحدهای مشکل‌دار به واحدهای تولیدی و صنعتی اطلاق می‌شود که عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، و با مسائلی...