محمد صادق گلزاده

محسن کدیور- علی گلزاده غفوری یکی از هشت عضو خبرگان بود که به اصل ولایت فقیه علنا رای منفی...