محمد علی نجفی

محمد‌علی نجفی، که نتوانسته بود رای اعتماد مجلس ایران را برای وزارت‌خانه آموزش و پرورش به دست آورد، اکنون...