محمد معماریان

فراگیری جراحیِ بینی، علاوه‌بر زیبایی، کارکرد پیچیدۀ دیگری هم دارد: حذف تاریخ نژادی و قومی‌مان.

دن فاکس - رفتارهای ضدفرهیخته همان‌قدر پُر از افاده است که رفتارهای ضدتظاهر.

برایان ترنر - ادیان ابراهیمی همیشه به مسائل خانوادگی اهمیت فراوان داده‌اند.