محمد مهدی جواهری

آدونیس-آنچه برای من مهم است انسان است، نه مکان.