محمود دولت آبادی

علی‌رضا زرگر، دبير جايزه ادبی مهرگان گفت: وظيفه دولت تنها ايستادن زير تابوت نويسندگان نيست.


علی‌رضا زرگر نويسنده و...

احمد مرادی - با یک جست‌وجوی سردستی هم می‌توان متوجه‌ انبوهی از جملات ستایش‌آمیز پیرامون رمان "جای خالی سلوچ"...