محمود فرجامی

دانشگاه شهر اوترخت در هلند،

لیدا حسینی‌نژاد - سقوط بهای ارز در ایران نه تنها روی وضعیت اقتصادی مردم ایران تأثیر چشمگیری داشته...