محمود قزوینی

محمود قزوینی − هدف این نوشته بررسی تأثیرات سیاسی کرونا بر رژیم اسلامی و جنگ جناح‌های آن است.

محمود قزوینی − تحولی در چند سال اخیر در ترکیب طبقاتی جنبش مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی ایجاد...

محمود قزوینی - جدال جمهوری اسلامی با اول ماه مه به قدمت عمر خود رژیم است. از این نظر...

محمود قزوینی – هر جا بهبودی حاصل شده، نتیجه مبارزه و نافرمانی مردم بوده است. طرح مطالبات و اعتراضات...