محیط زیست اراک

کارخانه «شرکت آلومینیوم ایران» در اراک