محیط زیست بلوچستان

تصاویر را سجاد یکی از همراهان زمانه از بلوچستان فرستاده است.