محیط زیست زاگرس

نیمی از عشایر ایران به زاگرس وابستگی معیشتی دارند و ۲۰ درصد کل جمعیت کشور وابسته به منابع تولیدی...