مخالفان سد سازی

سازمان محیط زیست به دلیل قرار گرفتن این سد روی گسل و خشک کردن دریاچه مهارلو با احداث آن...

سمیه خواجوندی - مدافعان محیط زیست در فرانسه که مخالف احداث یک سد هستند با تشکیل جنبشی اعتراضی...