مخالفان پوتين در روسيه

آلکسی ناوالنی، مخالف سرسخت ولادیمیر

دادگاه کیروف امروز به آزادی

آلکسی ناوالنی، از فعالان کمپین

آلکسی ناوالنی، یکی از فعالان