مدارس تیزهوشان

س. اقبال − جمهوری اسلامی ایران به منظور پیش‌برد اهداف سوداگرانه و ایدئولوژیک خود در آموزش و...

آموزش و پرورش ایران می‌خواهد با حذف آزمون‌ها از فشار در دوران تحصیلی بکاهد و برای استعدادیابی نیز...