مدارس جامع محیط زیست

درباره مدارس طبیعت چه می‌دانید؟ مدارسی متفاوت در دل دشت‌و‌دمن که کودکان آزادانه تجربه‌ می‌کنند و در کار گروهی...

محمد درویش گفت که مسائل محیط زیستی «باید به درون خانواده‌ها و مدارس برود» و باید تلاش کرد تا...