مدارس خشتی و گلی و کپری

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که ۶۰۰ میلیارد تومان به بازسازی مدارس خشتی و گلی و کپری در...