مدارس دولتی

گسترش خصوصی‌سازی آموزش فرصت پیشرفت و دسترسی به رشته‌های پردرآمد را در انحصار قشر پردرآمد قرار داده و خروج...

آموزش و پرورش ایران می‌خواهد با حذف آزمون‌ها از فشار در دوران تحصیلی بکاهد و برای استعدادیابی نیز...

امید رضایی - خصوصی‌سازی آموزش و تبدیل شدن روزافزون آن به «کالا»، نقشی اساسی‌ در بازماندن کودکان از تحصیل...