مدارس شاهد

س. اقبال − جمهوری اسلامی ایران به منظور پیش‌برد اهداف سوداگرانه و ایدئولوژیک خود در آموزش و...

محمد‌حسین کاویانی معاون فرهنگی #بنیاد_شهید گفته است: ۳۶۰ هزار #دانشجو و #دانش‌آموز در ایران تحت پوشش این بنیاد قرار...