مدارس کپری

یک معلم در بخش آهوران از توابع شهرستان نیکشهر در این پیام ویدیویی ما را با مشکلات گروهی از...

در آغاز سال تحصیلی بسیاری از کودکان روستایی به مدارس کپری و موقت می‌روند. گزارشی می‌بینید از روستای شاهکول...

کپرنشینان امروزی بیشتر کارگران کشاورز فصلی هستند که به دلیل تغییرات آب و هوایی و خشک‌سالی‌های متعدد در سال‌های...

بسیاری از دانش‌آموزان جنوب و شرق کرمان در مدارسی که از کپر ساخته شده درس می‌خوانند. این مشکل یک...

محمدتقی توکلی، نماینده شهرستان الیگودرز