مدافعان حقوق حیوانات

در پی انتشار خبر سگ‌کشی در شیراز با تزریق اسید، شماری از اعضای انجمن‌های حمايت از حيوانات و دوستداران...

سگ‌های ولگرد در يکی از شهرک‌های صنعتی شيراز با تزریق اسید کشته شده‌اند اما هیچکدام از نهادهای دولتی محلی...

هندوها در نپال «جشنواره گادهیمای» را آغاز کردند. به‌رغم مخالفت نهادهای غیردولتی مدافع حقوق حیوانات، هزاران حیوان در این...