مدرسه حقانی

ایرج مصداقی – حواسمان به محسن عراقیِ "اراکی" ‌شده هم باشد. ظاهرا جزو کاندیداهای جانشینی خامنه‌ای است.