مدرسه سازمان ملل

ارتش اسرائیل برای اولین بار، موضوع قربانیان غیرنظامی در جنگ اخیر غزه را از نظر قضایی پیگیری می‌کند. پنج...

ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای از پذیرش مسئولیت نسبت به کشته‌شدگان مدرسه سازمان ملل در بیت حانون سرباز زد....