مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی

سازمان میراث فرهنگی می‌گوید موزه‌های کشور نتوانسته‌اند خود را با نیاز جامعه هماهنگ کنند و به همین دلیل میزان...

در ایران بیش از ۵۰ موزه ناتمام وجود دارد. دولت اکنون قصد دارد ابتدا پروژه موزه‌هایی را به اتمام...