مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری #کردستان از کشته شدن دو #کولبر به دنبال انفجار مین در منطقه مرزی دره...