مدیریت زباله

۸۰ درصد زباله‌ها در ایران دفن می‌شوند و از این میان تنها حدود ۴۵ درصد آن به صورت بهداشتی...

روزانه بیش از ۸هزار تن زباله به مرکز دفن زباله کهریزک می‌رود و بخش اعظم آن زیر زمین دفن...

آمار دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد میزان تولید زباله در ایران رو به افزایش است. چگونگی مدیریت پسماند به ویژه...

رهاسازی زباله

روز جمعه سوم آبان ماه،

بیژن روحانی - مشکلات محیط زیستی منطقه زاگرس در ایران، در یک همایش ملی مورد بررسی کارشناسانی از سازمان...