مذاکرات حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا

معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا برای آن است که نظرات دو طرف...

ییته گوته لند، سیاستمدار سوئدی از حزب سوسیال دموکرات است. او از سال ۲۰۱۴ عضو پارلمان اروپاست و همچنین...