مذاکرات وین ۵

برداشت طرفین از توافق ژنو بسیار متفاوت است. از دید ایران مفاد اقدام مشترک، سقف امتیازات اعطایی است اما...