مذاکره با ایران

رئیس جمهوری آمریکا همزمان با صدور فرمان تحریم صنایع معدنی ایران گفت در انتظار دیدار با رهبران ایران برای...

سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه