مذاکره برای حفظ برجام

اتحادیه اروپا صرفاً به بریتانیا، آلمان و فرانسه محدود نمی‌شود. ۲۸ کشور می‌بایست بر تعهد اروپا به برجام صحه...

ظریف در حال دیدار با نمایندگان کشورهای امضاکننده توافق هسته‌ای است تا با کمک آن‌ها برجام حفظ شود. دیدار...