مذاکره روحانی و اوباما

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران از بازتاب سخنانش در جلسه غيرعلنی مجلس در روزنامه کيهان به‌شدت انتقاد کرد...

وزارت امور خارجه ایران تیتر

در پی ارائه گزارش سفر