مراسم تحليف روحانی

شیرین عبادی حقوقدان ایرانی برنده

کمپین بین‌المللی حقوق بشردر ایران

مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهور جدید