مراسم روز کارگر

در جریان مراسم رسمی روز کارگر گروهی از کارگران شعارهای اعتراضی سر دادند. سایت‌های مخالف دولت از دستور وزیر...

محجوب تأکید کرد که خانه کارگر از ابتدا اعتقاد داشته است که راهپیمایی در روز کارگر نیازمند مجوز نیست....