مرتضی افتخاری

دولت برای مقابله با خشکسالی ۱۴ میلیارد تومان بودجه جهت بارور کردن ابرها اختصاص داده است. مسئولان می‌گویند...