مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران

به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، تا وقتی آمار درست و دقیقی از تعداد کودکان...