مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها و افزایش قیمت بنزین

با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و «در صورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی»، نرخ حمل و نقل ازجمله نرخ...