مرخصی مهدی هاشمی

در حالی‌که مرخصی مهدی هاشمی از زندان چند بار تمدید شده است، سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید تمدید مرخصی...