مردان تحت تأثیر

جون اوریانته، عکاس اسپانیایی در مجموعه «مردان تحت تأثیر ...» سردرگمی مردان در یافتن جایگاه اجتماعی‌شان در سایه برابری...