مردم‌شناسی

همه‌ی ما، چه آمریکایی و چه ایرانی، از سایر فرهنگ‌ها تاثیر گرفته‌ایم. بی‌آن‌که متوجه باشیم، برخی ایده‌های...

لوی استروس − انسان مجبور است هر لحظه خود را به عنوان بخشی از نظم کیهانی حس کند و...