مردم کابل

پلیس کابل تاکنون ۱۹ نفر را در ارتباط با پرونده قتل فرخنده بازداشت کرده‌ است. ۱۳ مأمور پلیس هم...