مرد دانای تاجیک

محمود صباحی- اینک که رحیم قبادیانی درگذشته و دیگر در میان ما نیست، به پاس خاطره‌‌های خوشی که از...