مرز زمینی ترکیه و یونان

پلیس ترکیه این پناهجویان را به شهرهایی که در آنجا ثبت نام کرده بودند خواهد فرستاد.