مرز صربستان و کرواسی

پلیس ترکیه این پناهجویان را به شهرهایی که در آنجا ثبت نام کرده بودند خواهد فرستاد.