مرسده محسنی

مادر لطفی، از مادرانِ خاوران، پس از به‌ زندان ‌افتادن فرزندش در دوران شاه دادخواهی را آغاز کرد....

مرسده محسنی - آن چه من از نوجوانی برادرم به‌یاد دارم چهره خندان او در کابین‌های ملاقات است. او...