مرکز تحقیقات باستانشناسی کاربردی در لندن

بیژن روحانی - اواسط تابستان امسال بود که یک محموله بسیار بزرگ از اشیاء تاریخی قندهارِ افغانستان در شهر...